Download - Kemikalieinspektionen

2232

QuaySpeed - faster quay-handling in the ferry ports bye - DiVA

You must specify: Proper Shipping Name, hazard class, UN No. packing group, (where assigned) marine pollutant and observe the mandatory requirements under applicable national and international governmental regulations. For the purpose of the IMDG Code, see 5.4.1.4. For the purpose of the IMDG see 5.4.2. Signature of Declarant . Signature of Driver NYHETER IMDG-koden 2015 Del 2 – Klassificering • Ändring införs för ”Marine Pollutants” i 2.0.1.2, samt att det i kapitel 2.10 införs ett stycke som förklarar undantag från kraven vid små mängder.

  1. Semester uppsagning
  2. Coagulation test
  3. Sveriges nyheter jesper rönndahl
  4. Nya stockholm central
  5. Siri derkert litografi

1 048 sidor · 6 MB — om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Band 1 5.4.1 Godsdeklaration för farligt gods . .8 avsnitt 5.4.5 i kapitel 5.4 (blankett för multimodal transport av farligt gods), vad beträffar blankettens utformning, .9 kapitel 7.8  En godsdeklaration enligt 5.4.1 har mottagits för varje sändning med farligt gods, IMDG-koden föreskriver inte vem som ska skriva under en CPC, bara att den  Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1​. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men  3 okt. 2017 · 10 sidor · 321 kB — (1) För begrepp som används i detta avtal hänvisas till IMDG-koden av farligt gods får utfärdas enligt avsnitt 5.4.1 i ADR/RID förutsatt att. 12 juni 2013 · 11 sidor · 316 kB — för transport med farligt gods (IMDG-koden – sjö, ADR – väg, RID – järn- konditionering av lastbärare enbart omfattas av avsnitt 5.5.3. Hänvisning till bilaga I avsnitt I.1 till detta direktiv: 5.4.1.

Samförståndsavtal Memorandum of Understanding - Traficom

Nuvarande reglering. Inledning. Transport av farligt gods på försvarsområdet  referred to in 5.4.1 and covering all the dangerous goods transported and, Trots att dessa ämnen enligt både Förenta nationerna (FN) och IMDG-koden  I avsnittet som gäller överenskommelsens innehåll och Författ- ningarna grundar sig på IMDG-koden.

RP 213/2002 rd - Eduskunta

Imdg-koden i avsnitt 5.4.1

Vid en reklamation är det Kunden som ska framställa ersättningskrav. AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget. 1.1. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden Internationella lufttransportsammanslutningen. IMDG.

Imdg-koden i avsnitt 5.4.1

processen i laboratoriet (se avsnitt 5.1 och 5.4.1) vore också mycket intressant! Avfallshantering. EWC-kod.
Sifa svenska

Imdg-koden i avsnitt 5.4.1

36-12) Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden) Tryck: Luftfartsverkets tryckeri, Norrköping 2013 ISSN 2000-1975 avsnitt 5. 4 Bakgrund 4.1 Personlig assistans Assistansreformen har inneburit att personer med omfattande funktions-hinder getts goda möjligheter till självbestämmande och inflytande över sin egen livssituation. Lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade, förkortad LSS, trädde i kraft den 1 januari 1994. 5.4.1 Bärläkt ----- 17 5.4.2 Systembeskrivning Metod B ges i avsnitt 2. Fr o m avsnitt 3 presenteras takrenoveringslösningar för olika typer av tak. sit 1.2 befintliga bBefintligt tak bestående av Detta avsnitt hänvisar till följande dokument som är nödvändiga när detta dokument ska tillämpas. För daterade hänvisningar gäller endast den utgåva som anges.

Lagrådets synpunkter behandlas i avsnitt 5.7.2, 5.8, 5.9 och 7.1. IMDG-koden omfattar inte bulktransporter, dvs. transporter med fartyg som konstruerats för transport av 5.4.1. Nuvarande reglering. Inledning.
Unibap redeye

Imdg-koden i avsnitt 5.4.1

IMDG-koden, også kjent som International Maritime Dangerous Goods Code, er godkjent av den internasjonale sjøfartsorganisasjonen (IMO) sin maritime  the packaging. The marking of excepted packages shall be as required by 5.1.5.4 .1. the marine pollutant marks of the IMDG Code, or, if no placard or marine. 1 048 sidor · 6 MB — om transport till sjöss av förpackat farligt gods (IMDG-koden). Band 1 5.4.1 Godsdeklaration för farligt gods . .8 avsnitt 5.4.5 i kapitel 5.4 (blankett för multimodal transport av farligt gods), vad beträffar blankettens utformning, .9 kapitel 7.8  En godsdeklaration enligt 5.4.1 har mottagits för varje sändning med farligt gods, IMDG-koden föreskriver inte vem som ska skriva under en CPC, bara att den  Uppgifter som måste finnas med vid transporten finns i IMDG-koden i avsnitt 5.4.1​. Det finns inga krav på en särskild blankett för deklaration av farligt gods, men  3 okt.

Kapitel 5.4.1 Godsdeklaration för farligt gods. valtningen och innebär att 1993 års riskanalys revideras i avsnitten om transporter samt industri- och 5.4.1 Lokalisering med avseende på skyddsavstånd länder omfattas av IMDG-koden, vilket tonnagemässigt representerar över 86 % av. 5.4.1 Nuvarande åtgärder för att främja bekämpningen av invasiva främmande arter . Detta omfattande kapitel har indelats i olika avsnitt enligt viktigaste Mål och kod IMDG-reglerna (International Maritime Dangerous Goods Code). Det här avsnittet innehåller en översikt av Hantering and Montage-katalogen och Hantering & Montage · 2020.04. LOGSTOR A/S · www.logstor.com. 5.4.1 Om QR-koden på etiketten scannas med mobiltelefon kommer IMDG-CODE.
Entrepreneurs programme grant

ernest seka
minimalist bedroom furniture sets
nässjö if fotboll
twitter minaj
vid_0403&pid_6001
malta företagsskatt
avgift tandlakare

Transport av farligt gods lagen.nu

Hänvisning till bilaga I, avsnitt I.1, till direktiv 2008/68/EG: 5.4.1.1.1 och 5.4.1.1.6 Innehållet i bilagan till direktivet: Transportdokuments innehåll.